Regulamentul service-ului

I. DEFINIȚII DE BAZĂ

Administrator - proprietarul și operatorul Service-ului, și anume

Cumpărător – persoană fizică care efectuează o tranzacție juridică cu Administratorul care nu este direct legată de activitatea sa economică sau profesională, precum și persoana juridică sau unitatea organizațională fără personalitate juridică;

Politica de confidențialitate – document care conține informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la criteriile de confidențialitate aplicabile Cumpărătorilor;

Regulament - prezentul regulament, care cuprinde un set de reguli de utilizare a Serviciului și drepturile și obligațiile Cumpărătorilor și ale Administratorului, constituind regulamentul de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice;

Service - grup de pagini web interconectate puse la dispoziție pe Internet de la adresa

Produs - bunuri care pot fi comandate/achiziționate prin intermediul Service-ului sau prin comandă telefonică;

Suport Durabil – material sau dispozitiv care permite Cumpărătorului să stocheze informațiile adresate acestuia într-un mod care permite accesul la informații în viitor, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopurilor pentru care sunt utilizate informațiile și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;

Zi lucrătoare – orice zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor/zilelor libere legale.

II. DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul prezent stabilește regulile de utilizare a Service-ului și drepturile și obligațiile Cumpărătorilor și ale Administratorului în legătură cu contractele de vânzare a Produsului.

2.Prin intermediul Service-ului, Administratorul oferă Produse la cererea Cumpărătorilor.

3. În ceea ce privește furnizarea de servicii sub formă de acces la Service, Administratorul realizează această furnizare prin mijloace electronice în mod continuu, oferind acces Cumpărătorului la Service.

4. Prin prezenta, Cumpărătorul declară Administratorului că a împlinit vârsta de cel puțin optsprezece (18) ani (sau a atins o altă vârstă care, în conformitate cu legislația țării de origine a Cumpărătorului, îi dă dreptul de a încheia contracte cu caracter obligatoriu), are capacitate juridică deplină și este de acord cu termenii și condițiile stabilite în prezentul Regulament. În cazul în care Cumpărătorul utilizează Service-ul sau serviciile Administratorului în numele unei terțe părți care este o persoană juridică, o așa-numită persoană cu dizabilități juridice etc., Cumpărătorul declară prin prezentul document Administratorului că este autorizat să își asume obligațiile care rezultă din încheierea acestui contract în numele unei astfel de persoane, iar acceptarea prezentului Regulament de către un astfel de Cumpărător echivalează cu acceptarea acestora de către acea terță parte. În acest caz, termenul "Cumpărător" din prezentul Regulament înseamnă partea terță menționată anterior. În absența unei împuterniciri efective de a contracta o obligație în numele unei terțe părți, persoana care pretinde că acționează în numele acelei terțe părți va fi tratată ca fiind Cumpărător și care a încheiat un contract cu Administratorul în nume propriu și pe cont propriu. Cumpărătorii care nu sunt în măsură să încheie un contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu Administratorul sau cărora le este interzis să utilizeze serviciile furnizate prin intermediul Service-ului sau să încheie contracte prin intermediul Service-ului din cauza restricțiilor în vigoare într-o anumită țară sau regiune, inclusiv în țara/regiunea de reședință curentă a Cumpărătorului și în locul de utilizare a serviciilor, nu ar trebui să utilizeze Service-ul.

5. Administratorul își rezervă dreptul de a schimba și de a modifica prezentul Regulament, inclusiv de a adăuga noi prevederi sau de a șterge prevederi existente, ceea ce poate face la propria alegere, în orice moment, prin publicarea modificărilor la Regulamentul pe pagina Service-ului. Prin urmare, este responsabilitatea Cumpărătorului să verifice în mod regulat dacă există modificări aduse Regulamentului. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în alte dispoziții, Regulamentul modificat va intra automat în vigoare la treizeci (30) de zile de la publicarea modificărilor în cadrul Service-ului. La publicarea modificărilor, Administratorul este obligat să indice ce dispoziții au fost modificate, adăugate sau eliminate. În cazul în care Regulamentul este modificat în timpul duratei contractului, se aplică dispozițiile Regulamentului, așa cum existau înainte de modificare.

6. Administratorul nu permite și nu aprobă nicio încălcare de către Cumpărători a legii sau a drepturilor unor terțe părți.

7. Toate textele, materialele grafice, funcțiile interactive, logo-urile, fotografiile, fișierele, software-ul și toate celelalte materiale din cadrul Service-ului, precum și selecția, organizarea, coordonarea, compilarea materialelor și aspectul general și caracterul Service-ului sunt proprietatea intelectuală a Administratorului. Acestea fac obiectul protecției prin drepturi de autor, drepturi de design, drepturi de brevet, drepturi de marcă și alte legi, inclusiv convenții internaționale și drepturi de proprietate. Toate aceste drepturi sunt rezervate Administratorului. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile comerciale sunt proprietatea Administratorului. Fără permisiunea expresă a Administratorului, Cumpărătorul nu are dreptul de a vinde, distribui, copia, modifica, reproduce, afișa sau difuza în public, publica, edita sau adapta aceste elemente, de a le licenția, de a crea lucrări derivate pe baza lor sau de a le utiliza în alt mod.

8. În ceea ce privește Cumpărătorii din Uniunea Europeană care sunt consumatori, Administratorul, în legătură cu contractele încheiate cu astfel de utilizatori prin intermediul Service-ului, își îndeplinește obligațiile de informare față de Cumpărători în conformitate cu legislația relevantă.

9. Orice confirmare impusă de lege va fi trimisă la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

10. Atunci când se utilizează serviciile sau se trimit e-mailuri Administratorului, Cumpărătorul contactează Administratorul pe cale electronică. Comunicarea cu fiecare Cumpărător se face prin e-mail sau telefon. În scopuri contractuale, Cumpărătorul este de acord să primească informații prin mijloace electronice și acceptă ca toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte informații puse la dispoziția sa de către Administrator prin mijloace electronice să respecte cerințele legale privind informațiile scrise, cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel.

11. Condiția tehnică prealabilă pentru utilizarea Service-ului de către Cumpărător este deținerea unei stații de lucru echipate cu un sistem de operare și acces la internet și la software-ul standard necesar pentru navigarea pe internet, inclusiv pentru gestionarea fișierelor cookie. Pentru a asigura buna funcționare a anumitor funcționalități ale Service-ului, poate fi necesar ca respectivul Cumpărător să ofere suport pentru elementele Java, Java Sript, Flash etc.

12. Administratorul își rezervă posibilitatea unor întreruperi temporare ale accesului la Service, care pot fi cauzate de lucrări de modernizare sau de probleme tehnice. În cazul în care apar probleme tehnice, Administratorul se angajează să le elimine cât mai curând posibil.

III. REGULILE DE UTILIZARE A SERVICE-ULUI

1. Cumpărătorul este obligat să utilizeze Service-ul într-un mod care să fie în concordanță cu prevederile Regulamentului, cu legile aplicabile și cu bunele obiceiuri și principii de conviețuire socială. Administratorul acționează în același mod în executarea obligațiilor sale.

2. Cumpărătorul declară că a luat cunoștință cu privire la Regulament și că îl acceptă în totalitate. Politica de confidențialitate face parte integrantă din prezentul Regulament.

IV. ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR. TARIFE

1. Pentru a încheia un acord cu Administratorul, Cumpărătorul îl contactează pe Administrator prin intermediul formularului disponibil în cadrul Service-ului, la adresa de e-mail a Administratorului indicată pe site sau prin telefon. Procedura de comandă a unui Produs include selectarea Produsului și a metodei de livrare, confirmarea comenzii plasate și a obligației de plată, precum și efectuarea plății pentru Produs.

2. Contractul se încheie în momentul în care Cumpărătorul confirmă comanda. În cazul în care o comandă este plasată prin intermediul Service-ului, comanda este confirmată prin apăsarea pictogramei "comand și plătesc" sau a unei pictograme similare. În cazul comenzilor plasate prin telefon, comanda este confirmată în timpul unei conversații telefonice.

3. În cazul în care este contactat telefonic pentru a încheia un contract, Administratorul este obligat să confirme conținutul contractului propus, înregistrat pe hârtie sau pe un alt dispozitiv de stocare a datelor. Declarația consumatorului de a încheia un acord este efectivă dacă a fost înregistrată pe hârtie sau pe un alt dispozitiv durabil după primirea confirmării din partea Administratorului.

4. Administratorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului confirmarea încheierii contractului la distanță pe un mijloc de comunicare sustenabil într-un termen rezonabil de la încheierea acestuia, cel târziu în momentul livrării Produsului sau înainte de prestarea serviciilor. Administratorul confirmă conținutul contractului prin trimiterea conținutului acestuia în format electronic într-un fișier pdf sau pe suport de hârtie împreună cu Produsul livrat. În cazul în care Cumpărătorul consideră că conținutul trimis al contractului nu corespunde cu acordul dintre părți, acesta este obligat să informeze imediat Administratorul. Cu toate acestea, Cumpărătorul poate, în acest caz, să se retragă din contract în conformitate cu punctul 22 de mai jos.

5. Ca urmare a încheierii contractului, Administratorul se obligă să transmită Produsul către Cumpărător și să-i livreze acestuia, iar Cumpărătorul se obligă să accepte Produsul și să plătească prețul.

6. Cumpărătorii pot achiziționa Produse de la Administrator contra cost. Remunerația se percepe în avans sau în numerar la livrare, cu excepția cazului în care Administratorul este de acord să plătească o parte din remunerație după sau în timpul executării contractului.

7. Administratorul livrează Produsul numai pe teritoriul României.

8. Prețul brut pe care Cumpărătorul este obligat să îl plătească, dacă dorește să achiziționeze Produsul este afișat în dreptul pictogramei/informațiilor din cadrul Service-ului pentru acel Produs. Prețul de lângă Produs NU include costurile de livrare, care sunt calculate separat în procesul de comandă ulterior. Costurile de livrare sunt, de asemenea, indicate ca sumă brută. Costurile de livrare pot depinde de mărimea, greutatea sau dimensiunile articolului comandat.

9. Prețurile indicate în dreptul unui anumit produs sau serviciu nu fac parte din prezentul Regulament și, atât timp cât Cumpărătorul nu a efectuat o achiziție a unui anumit produs sau serviciu (adică înainte de încheierea contractului de vânzare a produsului sau serviciului), aceste prețuri pot fi modificate. Cu toate acestea, prețul Produsului nu poate fi modificat după ce Cumpărătorul a confirmat comanda, dar nu a plătit încă prețul. În cazul încheierii unui contract prin telefon, oferta de preț pentru Produs dată de angajatul Administratorului este valabilă până la sfârșitul conversației telefonice.

10. Toate prețurile și tarifele sunt exprimate în valută românească - lei; în caz contrar, orice modificare va fi comunicată în consecință.

11. Cumpărătorii pot efectua plăți prin intermediul modelelor de plată disponibile în cadrul Serviciului, cum ar fi PayPal și altele, inclusiv cardurile de credit sau debit. Toate modelele de plată sunt descrise în cadrul Service-ului.

12. Cumpărătorul care solicită decontarea prin intermediul acestor sisteme de plată declară prin prezenta că este de acord să efectueze plăți prin intermediul service-urilor care includ aceste sisteme de plată și că s-a familiarizat cu reglementările disponibile pe site-urile web ale acestor servicii și că acceptă dispozițiile cuprinse în acestea. În măsura în care legea permite acest lucru, Administratorul nu este răspunzător față de Cumpărători de eventualele probleme de plată din motive imputabile proprietarului serviciilor menționate mai sus, în special pentru orice întârziere a plății sau imposibilitatea de a efectua plata din motive tehnice. Într-un astfel de caz, Cumpărătorul trebuie să contacteze operatorul serviciului de plată relevant, în conformitate cu procedura și normele stabilite în regulamentul serviciului respectiv. În cazul în care plata nu a fost luată în considerare din motive imputabile Administratorului, Cumpărătorul ar trebui să informeze Administratorul prin trimiterea unui mesaj în acest sens la adresa de e-mail:

13. Cumpărătorul își dă consimțământul pentru transferul de către Administrator a datelor cu caracter personal ale acestuia - cum ar fi numele, prenumele, adresa și alte date, cum ar fi numărul de cont bancar - către operatorii de plată menționați la punctul 12 de mai sus, inclusiv prelucrarea acestor date de către operatorii de plată, în vederea efectuării tranzacției sub forma plății prețului de către Cumpărător către Administrator.

14. Cumpărătorii declară că vor efectua plățile pentru toate produsele și serviciile vândute prin intermediul Service-ului folosind fonduri din surse legitime.

15. Administratorul este obligat să furnizeze confirmarea încheierii contractului cu Cumpărătorul din Uniunea Europeană pe un Suport Durabil într-un termen rezonabil de la încheierea contractului. Această confirmare ar trebui să conțină informațiile prevăzute de legislația aplicabilă, cu excepția cazului în care Administratorul a furnizat aceste informații Cumpărătorului pe un Suport Durabil înainte de încheierea contractului.

16. Cel târziu în momentul exprimării dorinței Cumpărătorului de a fi obligat prin contract, Administratorul trebuie să informeze acest Cumpărător într-un mod clar și inteligibil cu privire la:

1) principalele caracteristici ale prestației, inclusiv obiectul prestației și mijloacele de comunicare cu consumatorul;

2) datele de identificare ale acestuia, în special societatea, autoritatea care a înregistrat activitatea comercială și numărul sub care este înregistrată;

3) adresa comercială, adresa de e-mail și numerele de telefon sau de fax, dacă sunt disponibile, la care consumatorul poate contacta rapid și eficient comerciantul;

4) adresa la care consumatorul poate depune o reclamație, în cazul în care este diferită de adresa menționată la punctul 3;

5) prețul total sau remunerația totală a prestației, inclusiv taxele și, în cazul în care natura obiectului prestației nu permite, în mod rezonabil, calcularea anticipată a cuantumului acestora, modul în care vor fi calculate, precum și taxele de transport, de livrare, poștale și de altă natură și, în cazul în care cuantumul acestor taxe nu poate fi determinat, obligația de a le plăti; în cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care conține un abonament, comerciantul trebuie să indice prețul total sau remunerația totală, inclusiv toate plățile pentru perioada de facturare și, în cazul în care contractul prevede o rată fixă, plățile lunare totale;

6) costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului, în cazul în care acest cost este mai mare decât tarifele aplicabile în mod normal pentru utilizarea mijloacelor de comunicare respective;

7) modalitatea și termenul de plată;

8) modul și termenul în care comerciantul va presta serviciul și politica de soluționare a reclamațiilor;

9) modalitatea și termenul de exercitare a dreptului de retragere în temeiul articolului 27, precum și modelul de formular de retragere cuprins în anexa 2 la lege;

10) costurile de returnare a bunurilor în caz de retragere, care sunt suportate de consumator; pentru contractele la distanță, costurile de returnare a bunurilor dacă, din cauza naturii lor, bunurile nu pot fi returnate în mod normal prin poștă;

11) obligația consumatorului de a plăti costurile suportate de comerciant în mod rezonabil în conformitate cu articolul 35, în cazul în care consumatorul se retrage din contract după ce a dat o notificare în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) și cu articolul 21 alineatul (2);

12) absența unui drept de retragere în temeiul articolului 38 sau circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul de retragere;

13) obligația comerciantului de a livra articole fără defecte;

14) posibilitatea de a recurge la proceduri extrajudiciare de reclamație și de despăgubire și normele de acces la aceste proceduri.

17. Timpul de livrare a Produsului depinde de metoda de expediere selectată de către Cumpărător și este în medie de 2-5 zile lucrătoare începând cu ziua înregistrării plății prețului în contul bancar al Administratorului.

18. În timpul procedurii de comandare, Cumpărătorul este obligat să furnizeze date corecte și complete pentru a permite executarea corectă a contractului, în special livrarea corectă a Produsului. În cazul în care, din cauza furnizării de date incorecte, Administratorul nu poate livra Produsul achiziționat, acesta va contacta Cumpărătorul pentru a obține datele corecte, iar dacă contactul nu este posibil, Cumpărătorul poate anula comanda și poate rambursa prețul către Cumpărător în conformitate cu prevederile legale, în special ale legislației privind protecția consumatorilor.

19. Cumpărătorul declară că nu este contribuabil al taxei pe valoarea adăugată (TVA). În cazul în care Cumpărătorul devine persoană impozabilă pentru această taxă sau este deja persoană impozabilă pentru această taxă, Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate datele necesare pentru emiterea facturii de TVA, în special numărul de identificare TVA. Această factură va fi trimisă la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

20. Cumpărătorul declară că este conștient de faptul că plasarea de comenzi prin intermediul Service-ului sau prin telefon pentru achiziționarea de Produse sau servicii implică o obligație de plată.

21. Cumpărătorul este obligat să aibă acces la serviciile de telecomunicații necesare pentru utilizarea serviciilor Administratorului pe cont propriu și pe cheltuiala sa. Tarifele furnizorului de Internet sau costurile de conectare telefonică nu sunt percepute de Administrator, ci de furnizorul de Internet, respectiv de furnizorul de servicii de telecomunicații.

22. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără a indica un motiv și fără a suporta costuri, în conformitate cu alineatul (23) de mai jos. Trimiterea declarației înainte de termenul limită este suficientă pentru a respecta acest termen. Retragerea din contract necesită trimiterea unei declarații de retragere.

23. În caz de retragere din contract, Cumpărătorul suportă costurile directe de returnare a produsului. Cumpărătorul este obligat să returneze Produsul către Administrator sau să îl predea persoanei autorizate de Administrator în vederea primirii acestuia imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract. Este suficient să se returneze Produsul înainte de termenul limită.

V. SUPLIMENTE DE DIETE

1. În cazul unui Produs care este un supliment alimentar, Cumpărătorul declară că este conștient de faptul că un supliment alimentar nu este un medicament. Cumpărătorul este conștient de faptul că un supliment alimentar este un produs alimentar al cărui scop este de a completa dieta normală, fiind o sursă concentrată de vitamine sau minerale sau de alte substanțe care au un efect nutrițional sau un alt efect fiziologic.

2. În cazul în care Cumpărătorul are îndoieli cu privire la utilizarea unui supliment alimentar în legătură cu sănătatea sa sau cu privire la efectul unui supliment alimentar asupra sănătății sale, acesta este obligat să consulte un dietetician sau un medic înainte de a cumpăra Produsul.

3. În măsura permisă de lege, se exclude răspunderea Administratorului pentru faptul că Cumpărătorul nu a obținut efectul pe care îl aștepta ca urmare a utilizării suplimentului alimentar.

V. MODURI INTERZISE DE UTILIZARE A SERVICE-ULUI

Prin prezență, Cumpărătorul declară și garantează că nu va efectua următoarele activități:

a) Cumpărătorul nu trebuie să se dea drept o altă persoană sau o altă entitate, reală sau fictivă, sau să pretindă în mod fals că este asociat cu o persoană sau o entitate,

b) Cumpărătorul nu va utiliza Service-ul în alt scop decât utilizarea serviciilor oferite de Administrator;

c) Cumpărătorul nu trebuie să eludeze sau să dezactiveze caracteristicile de securitate ale Service-ului;

d) Cumpărătorul nu va utiliza Service-ul în scopuri ilegale sau pentru a încălca orice reglementări naționale sau internaționale, inclusiv cele privind protecția drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială și a altor drepturi de proprietate, precum și reglementările privind protecția datelor cu caracter personal;

e) Cumpărătorul nu va încerca să forțeze sau să manipuleze codul sursă al Service-ului sau orice parte a acestuia;

f) Cumpărătorul nu va modifica, adapta, traduce sau crea lucrări derivate pe baza Service-ului sau a oricărei părți a acestuia (inclusiv a Regulamentului);

g) Cumpărătorul nu va interfera sau nu va încerca să influențeze în niciun fel în mod intenționat Service-ul sau să afecteze în vreun fel utilizarea Service-ului de către alți utilizatori, în special prin plasarea sau distribuirea de viruși sau alte programe dăunătoare, cum ar fi adware, spyware etc.

VI. EXCLUDEREA DE RESPONSABILITATE

1. În măsura permisă de lege, răspunderea Administratorului este exclusă pentru:

- orice daune rezultate din utilizarea, accesul sau imposibilitatea de a utiliza Service-ul din motive independente de controlul Administratorului;

- orice daune rezultate din viruși, cai troieni etc., care pot fi transmise către sau prin intermediul Service-ului de către terțe părți,

- toate acțiunile și consecințele acestora care rezultă din încălcarea de către Cumpărător a prevederilor prezentului Regulament sau din furnizarea de către Cumpărător a unor date false sau din furnizarea de către acesta a unor declarații și asigurări false sau neadevărate la care se face referire în prezentul Regulament,

2. Administratorul nu poate fi tras la răspundere față de terți în niciun fel în legătură, în special, cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentului contract de către Cumpărător, cu comiterea de către Cumpărător a unui act ilegal, cu încălcarea de către Cumpărător a reglementărilor legale sau cu furnizarea de către Cumpărător de informații, asigurări sau declarații false sau cu utilizarea de către Cumpărător a unui produs primit de la Administrator într-un mod ilegal. În cazul în care terțe părți adresează Administratorului orice fel de acuzații, reclamații, plângeri, petiții, cereri, reclamații etc., legate de comportamentul Cumpărătorului, menționat în fraza precedentă, Cumpărătorul se angajează să își asume întreaga răspundere față de aceste terțe părți, ceea ce înseamnă în special că Cumpărătorul va acoperi toate costurile aferente suportate de Administrator sau pe care Administratorul va fi obligat să le suporte sub orice formă, inclusiv în special costurile de asistență juridică, onorarii, daune, amenzi, trimiteri, amenzi, penalități, sancțiuni, penalități contractuale, costuri de convocare, de înfățișare în instanță sau în fața unui organism de stat sau al administrației publice, costuri de corespondență și orice alte costuri posibile, onorarii etc. Prevederea de mai sus nu se aplică consumatorilor, în măsura în care drepturile acestora ar fi încălcate.

3. În ceea ce privește Cumpărătorii care nu sunt consumatori, răspunderea Administratorului este limitată la 1 000 lei.

4. În ceea ce privește Cumpărătorii care nu sunt consumatori, răspunderea Administratorului în temeiul garanției în caz de defecte este exclusă.

X. RECLAMAȚII

1. Cumpărătorul are dreptul de a depune reclamații cu privire la serviciile furnizate de Administrator și la Produsele achiziționate.

2. Reclamațiile trebuie depuse în format electronic la adresa de e-mail: Reclamațiile vor fi procesate în termen de 30 de zile de la primirea lor de către Administrator.

3. Procedura de reclamație ar trebui să includă o declarație detaliată în ce constau neregulile și o specificare a soluției care ar fi satisfăcătoare pentru Cumpărător. Răspunsul la reclamație va fi trimis la adresa de e-mail pe un suport durabil sau pe suport de hârtie în formă scrisă simplă.

4. Lipsa unui răspuns la reclamații în termenul menționat la alineatul (2) de mai sus înseamnă că Administratorul a acceptat reclamația.

5. Administratorul este răspunzător față de Cumpărătorii care sunt consumatori în cadrul garanției, în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect. Cumpărătorului i se cuvin drepturile prevăzute în acest sens în Codul civil, în special dreptul de a solicita o reducere a prețului, de a se retrage din contract, de a înlocui produsul cu un produs fără defect sau de a elimina defectul.

6. Cumpărătorul care își exercită drepturile de garanție este obligat să livreze Produsul defect la adresa: WeDeliver Logistics LLC, ul. Stawy nr. 5, 02-467 Warszawa

XI. DISPOZIȚII FINALE

1. Anexa "Politica de confidențialitate" face parte integrantă din prezentul Regulament, fiind obligatorie pentru toți Cumpărătorii.

2. Toate comunicările cu administrația Service-ului se vor face prin e-mail, folosind adresa de e-mail

3. Cumpărătorul nu poate transfera drepturile, obligațiile sau creanțele în temeiul prezentului acord (Regulament) dintre el și Administrator către o terță parte - fără acordul scris al Administratorului.

4. Orice prevedere care se dovedește a fi nulă sau ineficientă nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi. Dispozițiile nevalabile vor fi înlocuite cu acele dispoziții valabile care corespund cel mai bine cu sensul economic, intenția părților și scopul dispozițiilor nevalabile.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 28.02.2022